സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കപ്പൂച്ചിന്‍ കുരങ്ങ് 107

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കപ്പൂച്ചിന്‍ കുരങ്ങ് 3 5 2 4 5 5 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kapuchin-kurangu .doc 2

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 41
Germany 26
Ukraine 23
United Kingdom 10
Italy 3
Canada 2
EU 2

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Mountain View 6
Seattle 6
Southend 5
Kansas City 4
Milan 3
Houston 2
Alameda 1
Lachine 1
Leipzig 1