സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കണിയന്‍ പൂംകുന്‌റന്‍ 91

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കണിയന്‍ പൂംകുന്‌റന്‍ 3 4 4 4 3 4 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kaniyan-pumkunran.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 32
Germany 23
Ukraine 19
United Kingdom 7
Italy 4
United Arab Emirates 1
Canada 1
EU 1
France 1
India 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 17
Seattle 8
Milan 4
Mountain View 4
Southend 3
Alameda 1
Bangalore 1
Houston 1
Leipzig 1
Ottawa 1