സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കരണ്‍സിംഗ് 134

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
കരണ്‍സിംഗ് 8 6 7 7 5 7 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
karansingh.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 59
Germany 31
Ukraine 25
United Kingdom 11
Italy 4
Canada 2
France 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Seattle 7
Mountain View 6
Southend 5
Milan 4
Houston 3
Ann Arbor 2
Northvale 2
Alameda 1
Ashburn 1