സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കര്‍ണാര്‍വോണ്‍, ജോര്‍ജ്‌ എഡ്വേഡ്‌ സ്റ്റാന്‍ഹോപ്‌ മോളിനക്‌സ്‌ ഹെര്‍ബര്‍ട്ട്‌ 94

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കര്‍ണാര്‍വോണ്‍, ജോര്‍ജ്‌ എഡ്വേഡ്‌ സ്റ്റാന്‍ഹോപ്‌ മോളിനക്‌സ്‌ ഹെര്‍ബര്‍ട്ട്‌ 2 3 2 5 3 4 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
karnarvon-george-edward-sanhope-molyneux-herbert.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Germany 28
United States 28
Ukraine 21
United Kingdom 12
Saudi Arabia 2
Canada 1
France 1
Italy 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 12
Seattle 6
Southend 5
Mountain View 4
Jeddah 2
Alameda 1
Houston 1
Kansas City 1
Kiev 1
Lake Forest 1