സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കര്‍ണാടകം 99

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കര്‍ണാടകം 3 4 2 4 4 3 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
karnaadakom.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 33
Germany 28
Ukraine 20
United Kingdom 10
Italy 5
Canada 1
France 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 16
Southend 6
Milan 5
Seattle 5
Mountain View 4
Houston 2
Kansas City 2
Scranton 2
Alameda 1
Leipzig 1