വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ഭൂവിജ്ഞാനം >

മരുഭൂമി

ശേഖരം - ഹോം

സ്ഥിതിവിവര കണക്ക്
 
 
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അറ്റക്കാമഭൂവിജ്ഞാനം-മരുഭൂമി-ചിലിചിലിയിലെ ഒരു മരുസ്ഥലം.