സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അനാല്‍സൈറ്റ് 140

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അനാല്‍സൈറ്റ് 8 8 7 8 4 6 8

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
analsite.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 62
Germany 31
Ukraine 26
United Kingdom 10
France 3
Italy 3
EU 1
Norway 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 22
Seattle 7
Houston 5
Mountain View 4
Kansas City 3
Milan 3
Southend 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Ashburn 1