സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അനാല്‍ജെസിയ 106

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019
അനാല്‍ജെസിയ 5 5 8 7 4 10 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
analgesia.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 42
Germany 21
Ukraine 21
United Kingdom 11
France 4
Italy 3
India 2
Indonesia 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 17
Seattle 6
Mountain View 4
Southend 4
Milan 3
Ashburn 2
Houston 2
Redmond 2
Alameda 1
Cambridge 1