സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
എപിക്ടീറ്റസ് 91

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
എപിക്ടീറ്റസ് 4 3 2 4 4 4 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
epictetus.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Germany 33
United States 29
Ukraine 18
United Kingdom 7
Canada 2
Italy 2

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 13
Mountain View 5
Seattle 5
Houston 2
Milan 2
Southend 2
Alameda 1
Dallas 1
Lachine 1
Leipzig 1