സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കല്യാണപ്പാട്ടുകള്‍ 104

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കല്യാണപ്പാട്ടുകള്‍ 3 3 3 4 5 4 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kaliyana-pattukkal.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 36
Germany 25
Ukraine 19
United Kingdom 9
India 4
China 2
France 2
Italy 2
Russia 2
United Arab Emirates 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Mountain View 5
Seattle 5
Southend 5
Chennai 2
Guangzhou 2
Houston 2
Milan 2
Abu Dhabi 1
Alameda 1