സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കല്പവൃക്ഷം 98

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കല്പവൃക്ഷം 3 4 4 5 7 4 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kalpa-vriksham.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 37
Germany 25
Ukraine 21
United Kingdom 9
Italy 3
France 2
Canada 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Seattle 6
Southend 5
Milan 3
Mountain View 2
Alameda 1
Houston 1
Leipzig 1
Northvale 1
Ottawa 1