സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കടല്‍ക്കുതിര 106

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കടല്‍ക്കുതിര 3 5 4 5 5 4 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kadalkkuthira.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 39
Germany 25
Ukraine 21
United Kingdom 11
India 5
France 2
Canada 1
China 1
Italy 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Mountain View 8
Seattle 7
Southend 7
Alameda 1
Alappuzha 1
Ernakulam 1
Hefei 1
Houston 1
Leipzig 1