സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കളിത്തട്ട് 147

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
കളിത്തട്ട് 8 6 7 8 5 8 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kalithattu.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 61
Germany 33
Ukraine 23
United Kingdom 14
India 8
Italy 3
Canada 1
China 1
France 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Seattle 7
Southend 7
Houston 5
Mountain View 5
Kansas City 3
Milan 3
Cambridge 2
Nürnberg 2
Alameda 1