സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഒളിമ്പിയാസ് 93

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഒളിമ്പിയാസ് 2 4 2 5 4 4 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
olympias.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 29
Germany 28
Ukraine 23
United Kingdom 7
Italy 4
Canada 1
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 13
Mountain View 6
Milan 4
Seattle 4
Southend 3
Alameda 1
Buffalo 1
Houston 1
Kansas City 1
Kiev 1