സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാക്കിനാഡ 109

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
കാക്കിനാഡ 4 3 5 4 4 4 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kakinada.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 42
Germany 30
Ukraine 18
United Kingdom 7
Italy 3
Canada 2
France 2
Australia 1
Bahrain 1
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Seattle 5
Kansas City 3
Milan 3
Mountain View 3
Southend 3
Ann Arbor 2
Nürnberg 2
Alameda 1
Auburn 1