സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അനാറ്റമി 152

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അനാറ്റമി 8 10 10 6 6 7 9

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
anatomy.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 67
Germany 25
Ukraine 23
United Kingdom 12
India 11
Italy 4
Japan 2
United Arab Emirates 1
Canada 1
China 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 22
Seattle 7
Mountain View 5
Milan 4
Redmond 4
Cambridge 3
Houston 3
Kumar 3
Northvale 3
Southend 3