സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
എയ്റ്റിയസ് 79

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
എയ്റ്റിയസ് 3 2 2 4 3 4 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
eaetius.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 26
Germany 23
Ukraine 18
United Kingdom 8
Italy 3
Canada 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 12
Seattle 6
Mountain View 5
Milan 3
Southend 2
Alameda 1
Houston 1
Leipzig 1
Ottawa 1