സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഓര്‍ലാന്‍ഡൊ, വിറ്റോറിയോ ഇമ്മാനുവല്‍ 91

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഓര്‍ലാന്‍ഡൊ, വിറ്റോറിയോ ഇമ്മാനുവല്‍ 2 4 3 5 2 4 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
orlando-vittorio-emanuele.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Germany 29
United States 28
Ukraine 21
United Kingdom 9
Italy 3
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 12
Mountain View 6
Southend 4
Milan 3
Houston 2
Seattle 2
Alameda 1
Kansas City 1
Lake Forest 1
Leipzig 1