സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഒനാഗ്രേസീ 105

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഒനാഗ്രേസീ 3 5 3 4 7 5 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
onagrasee.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 35
Germany 32
Ukraine 22
United Kingdom 13
Italy 2
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Seattle 5
Southend 5
Mountain View 4
Milan 2
Alameda 1
Houston 1
Kansas City 1
Leipzig 1
Munich 1