സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഐസ് ഹോക്കി 109

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഐസ് ഹോക്കി 5 5 4 5 5 4 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ice-hockey.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 40
Germany 32
Ukraine 20
United Kingdom 8
Italy 4
India 3
EU 1
Netherlands 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Mountain View 6
Seattle 5
Milan 4
Southend 3
Kansas City 2
Alameda 1
Houston 1
Leipzig 1
Manassas 1