സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഔണ്‍സ് 92

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഔണ്‍സ് 4 4 3 4 4 5 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ounce .doc 2

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 34
Germany 23
Ukraine 21
United Kingdom 10
Italy 3
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Mountain View 7
Seattle 5
Milan 3
Southend 3
Alameda 1
Houston 1
Leipzig 1