സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഐന്‍സ്റ്റൈന്‍ സമവാക്യം 92

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഐന്‍സ്റ്റൈന്‍ സമവാക്യം 4 4 2 5 5 4 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
einstein-samavakyam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 34
Germany 23
Ukraine 21
United Kingdom 9
China 2
Italy 2
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Seattle 5
Mountain View 4
Southend 4
Hefei 2
Milan 2
Alameda 1
Houston 1
Leipzig 1
Northvale 1