സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഐതിഹാസിക ഭൂവിജ്ഞാനം 114

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ഐതിഹാസിക ഭൂവിജ്ഞാനം 5 3 6 5 5 5 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
eithihasika-bhovijanam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 42
Germany 31
Ukraine 21
United Kingdom 10
India 4
Maldives 3
Canada 1
France 1
Italy 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Mountain View 7
Southend 6
Seattle 4
Kumar 3
Male 3
Houston 2
Kansas City 2
Northvale 2
Scranton 2