സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
എയര്‍ട്ടെല്‍ 107

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
എയര്‍ട്ടെല്‍ 3 5 5 5 7 4 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
eairtel.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 49
Germany 23
Ukraine 20
United Kingdom 9
Canada 2
Indonesia 1
India 1
Italy 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Mountain View 14
Seattle 4
Southend 4
Lachine 2
Alameda 1
Houston 1
Jakarta 1
Kansas City 1
Kiev 1