സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഓഡിന്‍ 76

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഓഡിന്‍ 2 3 2 4 3 4 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
odin.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Germany 23
United States 23
Ukraine 20
United Kingdom 6
United Arab Emirates 1
Canada 1
EU 1
Italy 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 15
Mountain View 4
Houston 2
Abu Dhabi 1
Alameda 1
Lachine 1
Leipzig 1
Milan 1
Southend 1