വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം >

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഭൂവിജ്ഞാനം 608

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഭൂവിജ്ഞാനം 20 23 31 34 67 10 10

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Ukraine 238
United States 143
Germany 66
Romania 50
India 38
United Kingdom 31
China 8
Italy 7
Japan 5
France 4

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 49
Southend 16
Mountain View 15
Northvale 15
Seattle 14
Kansas City 10
Redmond 9
Milan 7
Hefei 5
Houston 5