വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-4/ 4 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആര്‍ക്കേഡിയഭൂവിജ്ഞാനം-ഗ്രീസ്ഗ്രീസിൽ പെലെ പണീസസിലെ ഒരു പ്രവിശ്യ. കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു നഗരവും ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.
ഒളിന്തസ്ഭൂവിജ്ഞാനം-ഗ്രീസ്ഒരു പ്രാചീന ഗ്രീക്കുനഗരം. ഇതിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ, ചരിത്രം എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഒളിമ്പിയഭൂവിജ്ഞാനം-ഗ്രീസ്പുരാതനഗ്രീസിലെ പ്രസിദ്ധമായ ആരാധനാകേന്ദ്രം. ഇത് പ്രാചീന ഒളിമ്പിക് കായികമത്സരങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനവുമാണ്. ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ആഥന്‍സ്ഭൂവിജ്ഞാനം-ഗ്രീസ്ഗ്രീസിന്റെ തലസ്ഥാനവും നഗരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അറ്റിക്കാ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനവും ഗ്രീക്കു ഭാഷയിൽ അഥീന എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ആഥൻസിന്റെ പുരാവസ്തു വിജ്ഞാനീയം, രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം, അവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന റോം, ബൈസാന്തിയൻ, ലത്തീൻ ഭരണം, ആഥൻസിലെ വാണിജ്യം, പുരാവസ്തുശേഖരം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.