സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
എഥിലീന്‍ ഗ്ലൈക്കോള്‍ 90

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
എഥിലീന്‍ ഗ്ലൈക്കോള്‍ 5 4 2 5 5 4 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ethylene-glycol.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 33
Germany 23
Ukraine 21
United Kingdom 7
Italy 5
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Milan 5
Mountain View 4
Seattle 4
Southend 4
Houston 2
Alameda 1
Leipzig 1