സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഓടക്കുഴല്‍ 114

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഓടക്കുഴല്‍ 4 5 5 6 5 3 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
odakuzhal.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 37
Germany 29
Ukraine 21
United Kingdom 6
India 6
Italy 6
France 4
EU 2
Russia 2
United Arab Emirates 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Milan 6
Seattle 4
Mountain View 3
Southend 3
Saint Petersburg 2
Abu Dhabi 1
Alameda 1
Houston 1
Kansas City 1