സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
എണ്ണകള്‍, കൊഴുപ്പുകള്‍ 97

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
എണ്ണകള്‍, കൊഴുപ്പുകള്‍ 4 3 3 5 5 4 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
eannakal-kozhuppukal.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 36
Germany 23
Ukraine 21
United Kingdom 8
Italy 5
India 2
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Mountain View 6
Milan 5
Seattle 4
Southend 3
Houston 2
Nagpur 2
Alameda 1
Fairfield 1
Leipzig 1