സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഓക്സിജന്‍ 105

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഓക്സിജന്‍ 3 7 4 5 6 7 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
oxygen.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 44
Germany 23
Ukraine 21
United Kingdom 10
India 3
Italy 3
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Mountain View 6
Seattle 4
Southend 4
Milan 3
Northvale 3
Alameda 1
Fairfield 1
Houston 1
Leipzig 1