സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അലൂഷ്യന്‍ ദ്വീപുകള്‍ 91

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അലൂഷ്യന്‍ ദ്വീപുകള്‍ 4 3 3 4 4 2 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
alusian-deepukal.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 43
Ukraine 21
Germany 9
United Kingdom 9
India 4
Italy 3
France 1
Saudi Arabia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Mountain View 8
Seattle 5
Chennai 4
Milan 3
Nürnberg 2
Southend 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Auburn 1