സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അല്‍മാട്ടി അണക്കെട്ട് 96

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
അല്‍മാട്ടി അണക്കെട്ട് 3 4 1 4 2 1 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
almatti-anakkettu.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 42
Ukraine 19
United Kingdom 11
India 10
Germany 7
Italy 2
China 1
EU 1
France 1
Japan 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 16
Mountain View 10
Southend 5
Northvale 4
Seattle 4
Houston 2
Kansas City 2
Milan 2
New Delhi 2
Alameda 1