സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഇഷ്ടാപൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ 120

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ഇഷ്ടാപൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ 7 7 7 8 5 5 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ishtapoorthangal.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 55
Germany 25
Ukraine 23
United Kingdom 10
India 2
Italy 2
Canada 1
Romania 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Seattle 6
Houston 5
Mountain View 4
Southend 4
Cambridge 2
Milan 2
Redmond 2
Alameda 1
Ashburn 1