സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഇവാന്‍സ്‌, മാര്‍ട്ടിന്‍ ജോണ്‍ 55

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഇവാന്‍സ്‌, മാര്‍ട്ടിന്‍ ജോണ്‍ 2 1 2 3 2 3 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ivans-martin-john.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 24
Ukraine 18
Italy 6
United Kingdom 3
Germany 2
EU 2

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 13
Mountain View 7
Milan 6
Alameda 1
Fairfield 1
Houston 1
Leipzig 1
Redmond 1
Southend 1