സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഇലക്ട്രോണ്‍ സിദ്ധാന്തം, ലോഹങ്ങളുടെ 74

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഇലക്ട്രോണ്‍ സിദ്ധാന്തം, ലോഹങ്ങളുടെ 4 4 2 4 4 1 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
electron-sidhandam-lohangalude.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 34
Ukraine 21
United Kingdom 11
Italy 3
Germany 2
India 2
Canada 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Mountain View 6
Seattle 5
Southend 4
Milan 3
Houston 2
Alameda 1
Lachine 1
Leipzig 1