സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അന്ധബിന്ദു 148

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അന്ധബിന്ദു 9 10 9 9 8 3 7

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
andabindu.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 76
Germany 25
Ukraine 23
United Kingdom 11
India 6
Italy 3
EU 2
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 26
Seattle 7
Northvale 5
Mountain View 4
Houston 3
Milan 3
Redmond 3
Southend 3
Ashburn 2
Cambridge 2