സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ 94

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ 3 4 2 5 3 3 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
indian-national-congress.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 40
Ukraine 20
Germany 10
India 9
United Kingdom 7
Italy 4
Japan 2
France 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Mountain View 6
Milan 4
Seattle 4
Kumar 3
Northvale 3
Houston 2
Osaka 2
Southend 2
Alameda 1