സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഉപ്പുവെള്ള ശുദ്ധീകരണം 110

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഉപ്പുവെള്ള ശുദ്ധീകരണം 4 8 5 4 8 3 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
uppu-vella-sudheekaranam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 51
Ukraine 23
United Kingdom 12
Germany 10
India 10
Japan 3
Italy 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Mountain View 8
Southend 5
Seattle 4
Houston 2
Kansas City 2
Osaka 2
Alameda 1
Chennai 1
Delhi 1