സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഉച്ചാവചം 89

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ഉച്ചാവചം 5 2 3 3 2 4 1

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
uchavajam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 40
Ukraine 21
United Kingdom 15
Germany 8
France 2
India 1
Italy 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Mountain View 8
Seattle 4
Southend 4
Houston 2
Kansas City 2
Northvale 2
Alameda 1
Auburn 1
Gersthofen 1