സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഉദയമാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ 53

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഉദയമാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ 1 1 2 3 1 2 1

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
udaya-marthanda-varma.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 20
Ukraine 18
United Kingdom 10
Germany 2
Canada 1
India 1
Italy 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 12
Southend 5
Mountain View 4
Alameda 1
Houston 1
Lachine 1
Leipzig 1
Milan 1
Mumbai 1
Redmond 1