സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അനലിഡ 148

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അനലിഡ 8 8 8 9 4 4 8

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
analida.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 71
Germany 27
Ukraine 24
United Kingdom 11
India 6
France 2
Canada 1
China 1
Czech Republic 1
Italy 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 26
Mountain View 9
Seattle 7
Redmond 5
Southend 5
Cambridge 3
Houston 3
Ashburn 2
Alameda 1
Ann Arbor 1