സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അങ്കപല്ലി, അക്ഷരപല്ലി 127

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019
അങ്കപല്ലി, അക്ഷരപല്ലി 9 7 7 10 4 10 8

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
angapalli-aksharapalli.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 47
Germany 29
Ukraine 19
United Kingdom 10
India 9
Italy 4
France 3
Singapore 2
Canada 1
China 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 15
Mountain View 7
Seattle 5
Southend 5
Milan 4
Houston 3
Redmond 3
Ashburn 2
Kansas City 2
Singapore 2