സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഇന്ദിരാഗാന്ധി 99

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ഇന്ദിരാഗാന്ധി 5 4 5 5 2 3 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
indiragandhi.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 42
Ukraine 21
India 14
United Kingdom 10
China 6
Germany 2
Italy 2
United Arab Emirates 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Hefei 6
Southend 5
Mountain View 4
Northvale 3
Houston 2
Milan 2
Seattle 2
Alameda 1
Fairfield 1