സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഉഷ 90

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ഉഷ 6 6 6 5 5 3 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
usha.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 42
Ukraine 22
United Kingdom 13
Germany 4
Italy 2
Canada 1
China 1
Czech Republic 1
EU 1
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Southend 7
Cambridge 2
Milan 2
Seattle 2
Alameda 1
Hefei 1
Houston 1
Kollam 1
Leipzig 1