സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അനമ്നിയോട്ട 136

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അനമ്നിയോട്ട 8 6 7 8 4 7 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
anamniota.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 65
Germany 28
Ukraine 24
United Kingdom 11
Italy 4
Czech Republic 1
EU 1
France 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Mountain View 9
Seattle 8
Southend 5
Houston 4
Milan 4
Redmond 3
Ashburn 2
Cambridge 2
Alameda 1