സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അങ്കഗണിതം 150

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019
അങ്കഗണിതം 10 4 12 6 6 9 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
angaganitham.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 62
Germany 33
Ukraine 23
India 12
United Kingdom 9
Italy 3
China 2
France 2
Netherlands 2
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Seattle 7
Mountain View 6
Kansas City 5
Chennai 4
Northvale 4
Southend 4
Houston 3
Milan 3
Redmond 3