സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അങ്കഗണിതം 129

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019
അങ്കഗണിതം 8 4 10 10 4 12 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
angaganitham.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 51
Germany 28
Ukraine 19
India 12
United Kingdom 9
Italy 3
China 2
France 2
Netherlands 2

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 14
Mountain View 6
Seattle 6
Chennai 4
Kansas City 4
Northvale 4
Southend 4
Houston 3
Milan 3
Ashburn 2