സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഉത്തരധ്രുവം 83

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഉത്തരധ്രുവം 3 4 3 6 3 2 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
uthara-druvam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 37
Ukraine 20
United Kingdom 8
Germany 6
Italy 5
Bahrain 2
France 2
Australia 1
EU 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 18
Mountain View 6
Milan 5
Seattle 4
Southend 4
Houston 2
Manama 2
Alameda 1
Kansas City 1
Leipzig 1