സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഉത്തമ്‌സിങ്‌ 119

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ഉത്തമ്‌സിങ്‌ 8 4 5 10 3 7 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
utham-singh.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 57
Germany 25
Ukraine 23
Italy 6
United Kingdom 5
China 1
EU 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 25
Mountain View 8
Milan 6
Seattle 6
Southend 4
Houston 3
Ann Arbor 2
Cambridge 2
Alameda 1
Ashburn 1