സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ 82

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ 3 6 3 5 4 1 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
urulpottal.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 39
Ukraine 20
United Kingdom 11
Germany 7
Romania 2
EU 1
France 1
Italy 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Mountain View 5
Seattle 4
Southend 4
Alameda 1
Cambridge 1
Fairfield 1
Houston 1
Jena 1
Leipzig 1